9 marca, w 202 rocznice urodzin ukraińskiego poety i malarza został złożony wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta Lublin i Prezydenta Miasta Lublin w sprawie zmiany nazwy skweru położonego w granicach administracyjnych Miasta Lublin t.j zmiany nazwy Skweru Trasa Szewczenki na Skwer Sprawiedliwych Ukraińców. Po odczytaniu kilku strof poezji Szewczenki p.t. Hajdamacy w którym nadaje kult oprawcom i zbrodniarzom podsycając bardzo silnie element antypolski Kresowianie złożyli stosowne dokumenty.

 

Poniżej Wniosek i Uzasadnienie podjęcia Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w sprawie zmiany nazwy skweru prosząc o publikację w prasie i na możliwych stronach internetowych.

 

Lublin, 09 marca 2016 r.

Wniosek
W sprawie zmiany nazwy skweru położonego w granicach administracyjnych
Miasta Lublin, tj\ w sprawie zmiany nazwy „Skweru Tarasa Szewczenki”
na „SKWER SPRAWIEDLIWYCH UKRAIŃCÓW”

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ) oraz na zasadzie § 56 ust. la i 6 Statutu Miasta Lublin, niniejszym przedkładamy Panu Przewodniczącemu Rady Miasta Lublin wniosek w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w zakresie przyjęcia przez Radę Miasta Lublin uchwały w sprawie zmiany nazwy skweru położonego w granicach administracyjnych miasta Lublin, tj. zmiany nazwy „Skweu Tarasa Szewczenki” na „SKWER SPRAWIEDLIWYCH UKRAIŃCÓW’
Do reprezentowania inicjatorów projektu upoważnieni są:
- Zdzisław Koguciuk,
- Stefan Wiechnik,
- Jan Szumiło,

W załącznikach przedstawiamy:
• 147 ponumerowanych kart zawierających wykaz osób popierających Obywatelski Projekt Uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany nazwy „Skweru Tarasa Szewczenki” na „SKWER SPRAWIEDLIWYCH UKRANCÓW” z następującymi danymi: imię, nazwisko, adres zamieszkania i podpis - 1452 osób uprawnionych - obywateli RP - mieszkańców Lublina wpisanych do rejestru wyborców gminy Miasta Lublin. Każda z kart jest ponumerowana i zawiera zapis określający przedmiot uchwały.
• 32 ponumerowanych kart zawierających wykaz osób popierających Obywatelski Projekt Uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany nazwy „Skweru Tarasa Szewczenki” na „SKWER SPRAWIEDLIWYCH UKRAŃCÓW” z następującymi danymi: imię, nazwisko, adres zamieszkania i podpis - 318 osób którzy uczą się lub pracują w Lublinie - obywateli RP - którzy nie są mieszkańcami Lublina i nie są wpisani do rejestru gminy Miasta Lublin. Każda z kart jest ponumerowana i zawiera zapis określający przedmiot uchwały.
• Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy skweru położonego w granicach administracyjnych miasta Lublin, tj. zmiany nazwy „Skweru Tarasa Szewczenki” na „SKWER SPRAWIEDLIWYCH UKRAIŃCÓW’ wraz z uzasadnieniem.
* Wyciąg z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Prezydenta Miasta Lublin i identyfikacji ewidencji materiału zasobu P.0663.1841-495/2009, skala 1:500, „ Skwer” oznaczony na mapie nr 1 stanowiącą integralną częścią niniejszej Uchwały.
Tym samym inicjatorzy Obywatelskiego Projektu Uchwały w sprawie zmiany nazwy Skweru spełniają wymóg określony w § 56 ust. la i 6 Statutu Miasta Lublin w związku z art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2015 r. poz. 1515 ) i niniejszym wnoszą o podjęcie uchwały wg załączonego projektu.


Uchwała nr ...........
Rady Miasta Lublin z dnia ..........
w sprawie zmiany nazwy położonego w granicach administracyjnych miasta Lublin
t.j. „Skweru Tarasa Szewczenki” na „Skwer Sprawiedliwych Ukraińców”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) w związku z § 56 ust. la i 6 Statutu Miasta Lublin - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:
§1
Na podstawie Statutu Miasta Lublin podejmuje się Uchwałę w sprawie zgłoszonego przez mieszkańców miasta Lublin projektu obywatelskiego.
§2
Rada Miasta Lublin wyraża zgodę na zmianę nazwy skweru położonego w granicach administracyjnych miasta Lublin, t.j. „Skweru Tarasa Szewczenki” na „Skwer Sprawiedliwych Ukraińców”.
§3
Integralną częścią niniejszej Uchwały stanowi załącznik zawierający mapę z lokalizacją
„Skweru”.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Nr. kanc.:GD-OI-¡.6642.1242.2015
MAPA ZASADNICZA SKALA h.500
Sporzqdzil(o) wydruk: Anna Klocek- Inspektor

 

Z poważaniem Zdzisław Koguciuk


enfrdeitptrues

75. rocznica ludobójstwa

Reklama

 

Szukaj w serwisie

Statystyki

Odsłon artykułów:
2546412

Odwiedza nas 121 gości oraz 0 użytkowników.

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online