foto1
Kraków - Sukiennice
foto1
Lwów - Wzgórza Wuleckie
foto1
Kraków - widok Wawelu od strony Wisły
foto1
Lwów - widok z Kopca Unii Lubelskiej
foto1
Lwów - panorama
Aleksander Szumański, rocznik 1931. Urodzony we Lwowie. Ojciec docent medycyny zamordowany przez hitlerowców w akcji Nachtigall we Lwowie, matka filolog polski. Debiut wierszem w 1941 roku w Radiu Lwów. Ukończony Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Dyplom mgr inż. budownictwa lądowego. Dziennikarz, publicysta światowej prasy polonijnej, zatrudniony w chicagowskim "Kurierze Codziennym". Czytaj więcej

Aleksander Szumanski

Lwowianin czasowo mieszkający w Krakowie

77 ROCZNICA POWOŁANIA ARMII KRAJOWEJ

14 LUTEGO 2019 ROKU 77 ROCZNICA POWOŁANIA ARMII KRAJOWEJ

PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ

Przed Pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie  przemawiał Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, prof. dr hab. Leszek Żukowski, pseudonim "Antek", harcerz Szarych Szeregów, Powstaniec Warszawski.

Jeszcze nie umilkły odgłosy poszczególnych walk wojny obronnej we wrześniu 1939 roku, a już żołnierze i oficerowie, którzy uniknęli niewoli, organizowali w miejscu swojego pochodzenia albo znanego środowiska małe oddziały, gromadzili broń i amunicję, którą po zakonserwowaniu ukrywali. Następnie prowadzili szkolenia teoretyczne w zakresie prowadzenia walki. Podobnie - nauczyciele, działacze polityczni i sportowi, członkowie takich organizacji jak : "Sokół", "Strzelec" - tworzyli koła lokalne, werbując młodzież szkół średnich.

Związek Harcerstwa Polskiego już 27 września 1939 roku przyjął konspiracyjną nazwę "Szare Szeregi". a dla harcerek "Związek Koniczyn". - i kontynuował działalność patriotyczną. Muszę tutaj dodać  wyprzedzająco, że aby być w Szarych Szeregach  trzeba było mieć przynajmniej 16 lat. Ponieważ młodsza młodzież też garnęła się do  walki utworzono grupę 'Zawiszaków", w której byli harcerze do lat 16.

Oto depesza - szyfr z dnia 14 lutego 1942 roku. Depesza ppłk Tadeusza Rudnickiego szefa Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza z treścią rozkazu o przemianowaniu ZWZ ba Armię Krajową.

Muł                        Boy                       Anna                       Romek

Podaję do wiadomości treść N.N. do Kaliny;

"Znoszę dla użytku wewnętrznego nazwę ZWZ. Wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w kraju stanowią "Armię Krajową" podległą Panu Generałowi jako jej dowódcy.

Stanowisko Pana Generała nosi nazwę Dowódcy Armii Krajowej.

Nazwa ZWZ lub inne nazwy konspiracyjne mogą być zachowane na użytek wewnętrzny.

Naczelny wódz Sikorski Gen. Broni.

 TAJNA ORGANIZACJA BOJOWA

POWSTANIE POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

 Już 17 września 1939 roku na rozkaz Szefa Sztabu gen. Wacława Stachiewicza powstała "Tajna Organizacja Bojowa". 20 września we Lwowie, na wniosek gen. Mariana Januszajtisa - "Polska Organizacja Walki o Wolność". Też 20 września w strukturach "Związku Strzeleckiego" "Organizacja Orła Białego". 3 października

- "Komenda Obrońców Polski" na rozkaz gen. Wilhelma Orlika - Rückemanna. Pod Kockiem na wniosek gen. Franciszka Kleberga powstał "Organizacja Wojskowa".

Tymczasem, jeszcze przed opuszczeniem kraju we wrześniu 1939 roku Naczelny Wódz wydał rozkaz o utworzeniu na bazie dywersji pozafrontowej, organizacji konspiracyjnej na wzór Polskiej Organizacji Wojskowej  (POW). 26 września 1939 roku przyleciał do Warszawy z Rumunii mjr Edmund Galant przysłany przez Marszałka  Rydza Śmigłego, z misją zorganizowania Podziemia. 27 września na dzień przed kapitulacja Warszawy, dowodzący obroną gen. Rómmel  wiedząc, że będzie musiał oddać się do niewoli, przekazał dowodzenie gen. Michałowi Karaszewiczowi - Tokarzewskiemu najwyższemu rangą oficerowi z doświadczeniem legionowym, który przystąpił do realizacji swojego planu organizacji Podziemia. Nawiązał kontakt z przedstawicielami stronnictw przed wojną opozycyjnych, które przyjęły kryptonimy" Stronnictwo Demokratyczne  -  "Prostokąt", Stronnictwo Narodowe - "Kwadrat", Stronnictwo Pracy "Romb" i PPS "Koło" .Wspólnie założyli organizację polityczno - wojskową  o nazwie "Służba Zwycięstwu Polski" (SZP). Powstało Polskie Państwo Podziemne.

Kiedy Rząd Polski we Francji dowiedział się z raportu gen. Tokarzewskiego o zorganizowaniu w Kraju Służby Zwycięstwu Polski, gen. Władysław Sikorski postanowił powołać w to miejsce rozkazem z dnia 13 listopada 1939 roku Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) - o charakterze czysto wojskowym, a nie polityczno - wojskowym, jak też powierzyć jego dowodzenie na terenie okupacji niemieckiej gen. Roweckiemu, a na terenie okupacji sowieckiej gen. Tokarzewskiemu. Na czele powołanego ZWZ stanął gen. Kazimierz Sosnkowski - minister bez teki w rządzie gen. Sikorskiego we Francji.

W założeniach, opracowanych przez wyższych oficerów, w Kraju powinna powstać w konspiracji armia w sile około 400 tysięcy żołnierzy, dozbrojona ze zrzutów z Zachodu gotowa do rozpoczęcia "powstania powszechnego", równocześnie na terenie całego Kraju w momencie, gdy do granicy zachodniej dotrą nasze Siły Zbrojne z Armiami Sprzymierzonych. "Powstanie Powszechne"  obejmujące cały Kraj miało gwarantować utrzymanie granic Państwa Polskiego sprzed roku 1939.

Dla uzyskania takiej liczebności wojska w Kraju Wódz Naczelny wydał rozkaz z 14 lutego 1942 roku przemianowujący  ZWZ w Armię Krajową, z zadaniem scalenia akcji wojskowych wszelkimi środkami.

Niestety nie wszystkie oddziały podporządkowały się temu rozkazowi. Poza Armią Krajową pozostały: NSZ, AL, B. Ch - związane ze swoimi Stronnictwami.  Pomimo to, jak wiadomo, w 1944 roku Armia Krajowa grupowała około 380 tysięcy żołnierzy i oficerów przeszkolonych i przygotowanych do walki, jednakże niewystarczająco uzbrojonych.

Na przełomie lat 1943/1944 Armia Czerwona bardzo szybko zaczęła przesuwać linię fontu na zachód. Kiedy front niemiecko - rosyjski przekroczył przedwojenną granicę Państwa Polskiego z ZSRS - zrozumieliśmy, że koncepcja "Powstania Powszechnego" na terenie całego kraju jest nierealna. Zmieniona została koncepcja "Powstania Powszechnego" na "Akcję Burza/", która miała być prowadzona na zapleczu frontu. Chociaż "Akcja Burza" na Wileńszczyźnie i na Wołyniu była pomocna działaniom Armii Czerwonej, dowództwo sowieckie zdradziecko i krwawo rozprawiało się z żołnierzami    i dowództwem AK, po wcześniejszym zaproponowaniu współpracy.

Powstanie na terenie Warszawy nie było wcześniej planowane, ale kiedy front niemiecko - rosyjski zbliżył się do Wisły - taką decyzję podjęto. Uzasadnienie wydania rozkazu miało kilka motywów:

- Zbliżenie frontu do Wisły oznaczało zamienienie Warszawy na twierdzę, której zdobycie poprzedzi kompletnie zniszczenie miasta.

- Po dalszym przesunięciu frontu na Zachód - wyzwolicielami miasta będą Rosjanie.

Część Rządu Polskiego na Zachodzie nie chciało zaakceptować takiej sytuacji.

Założono, ż Warszawę wyzwoloną przez nas przekażemy Rosjanom - aby świat wiedział, że wyzwolenie nie jest równoznaczne z wolnością.

Przed upadkiem Powstania gen, Komorowski "Bor" wynegocjował ze stroną niemiecką uznanie i traktowanie Powstańców jak żołnierzy, a nie jak bandytów. Wiedząc, że będzie musiał też iść do niewoli przekazał dowodzenie armią gen.  Leopoldowi Okulickiemu "Niedźwiadkowi".

Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Warszawy 17 stycznia 1945 roku i w dalszym ataku na Zachód  gen. Okulicki "Niedźwiadek" wiedząc, że systemy łączności z Londynem  i sami żołnierze są zdekonspirowani, wydał rozkaz rozwiązujący Armię Krajowa.

Naczelnik Szarych Szeregów Stanisław Broniewski , aby młodzież przystąpiła do nauki

lub pracy zacytował Cypriana Kamila Norwida:

"Nam niepotrzebni są martwi bohaterowie, jeśli nie jest to konieczne, ale żywi ludzie

dla wspólnego dobra.

W tym miejscu powtórzę słowa, które wypowiedziałem 3 lata temu i za przekręcenie

których wylała się na mnie fala nienawiści:

Znacznie mniejsza część żołnierzy. głównie partyzantów leśnych, po stracie

najbliższych, rodzin, domów, nie miała co zrobić ze sobą, a nie akceptując ustroju,

zdecydowała się pozostać w lesie i walczyć na własną rękę aż do śmierci, pomimo

rozkazu rozwiązującego AK. Partyzantka, pod względem liczebnym i materialnym, bez

wsparcia rządowego nie mogła pokonać Armii Radzieckiej.

Wcale nie twierdzę, że ci ludzie nie byli bohaterami. Tylko uważam, że oddali swoje

życie niepotrzebnie,  po tylu milionach ofiar, jakie Polska straciła w czasie wojny.

Sądzę, że moje twierdzenie ma poparcie w zdaniu wypowiedzianym przez Kardynała

Wyszyńskiego, a umieszczonym na ratuszu na pl. Teatralnym: Sztuką jest umierać dla

Ojczyzny, ale największą sztuką jest żyć dla niej".

Przez wiele lat ucząc się i pracując, nie manifestowaliśmy swej przeszłości w AK.

W odrodzonej Polsce staramy się przekazywać etos Armii Krajowej najmłodszemu

pokoleniu.

A jakie jest stanowisko przyszłości naszego narodu na temat Armii Krajowej -

- zobaczymy.

 Źródło:

 - Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

luty 2019 rok                                         Rok  XXIX Nr 02 (346)